Controleer je winkelmandje om af te rekenen

Algemene voorwaarden www.Schildersdoek.com

Artikel 1 – Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.schildersdoek.com (hierna: Schildersdoek.com) en op alle aanbiedingen en offertes van de website en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en www.Schildersdoek.com

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Schildersdoek.com zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.3 Schildersdoek.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat de gegevens die u dient te verstrekken, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.
3.2 Schildersdoek.com garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Lees de pivacy statement voor nadere informatie.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent een overeenkomst te sluiten met Schildersdoek.com.
4.2 De overeenkomst komt tot stand indien u via de website een product bestelt en per e-mail uw bestelling bevestigt.
4.3 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Schildersdoek.com is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden of als u de bestelling bij de fabriek van Schildersdoek.com zelf ophaalt. In geval van verzending van de bestelling streeft Schildersdoek.com ernaar de bestelling binnen 7 dagen bij u te bezorgen mits het afleveradres in Nederland of België is.
5.2 U bent verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Eventuele naleveringen geschieden franco huis, hetgeen betekent dat hiervoor geen extra kosten aan u in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Risico tijdens transport Gedurende het transport van de producten zal Schildersdoek.com het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Garantie / Reclame
7.1 Schildersdoek.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de kwaliteitsnormen en specificaties die op de website worden gegeven.
7.2 Schildersdoek.com garandeert niet dat de door u bestelde producten geschikt zijn voor andere, dan op de website aangegeven, doeleinden waarvoor u ze wenst te gebruiken.
7.3 U bent gehouden het geleverde product op het moment van de (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden en de op de website of op het product zelf vermelde specificaties.
7.4 U dient direct na ontvangst van het door u bestelde product dit product te onderzoeken en eventuele gebreken op de vrachtbrief van de vervoerder te melden. Eventuele gebreken die niet direct zichtbaar zijn behoren binnen 7 dagen na levering, schriftelijk of per e-mail aan Schildersdoek.com te worden gemeld. Schildersdoek.com, Achel Statie 97 bus1, 3930 Hamont-Achel, België. Schildersdoek.com zal binnen 21 dagen na ontvangst van de betreffende producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Schildersdoek.com ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
7.5 Na verloop van de in artikel 8.4 genoemde garantietermijn is Schildersdoek.com gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief verzendkosten en eventueel remourskosten in rekening te brengen.
7.6 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten door u, wanneer u of een derde, zonder schriftelijke toestemming van Schildersdoek.com, wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of wanneer u de producten heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 8 – Prijzen en betaling
8.1 De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
8.2 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u gemeld. Deze bijdrage is afhankelijk van de ordergrootte en plaats van aflevering.
8.3 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Schildersdoek.com biedt u de volgende betaalmogelijkheden: – versturen, ik betaal onder rembours (betaling bij ontvangst van uw bestelling); – versturen, ik betaal vooruit – Ik kom de bestelling ophalen en betaal contant – Ik kom de bestelling ophalen en betaal vooruit
8.4 Schildersdoek.com gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.
8.5 Bij besteding van meer dan € 900,– (incl. BTW) heeft u recht op een kwantumkorting van 5%.

Artikel 9 – Prijswijziging Schildersdoek.com behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten tussentijds te wijzigen.

Artikel 10 – Incassokosten Als u in gebreke blijft om aan de onder artikel 5.2 genoemde punt te voldoen, kan Schildersdoek.com aanspraak maken op alle redelijke kosten die Schildersdoek.com moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden doorberekend aan de klant. Als Schildersdoek.com kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan worden deze ook doorberekend.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Van Oevelen BVBA te Hamont-Achel, België. Niets van deze website mag zonder toestemming van Van Oevelen BVBA worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Indien door Schildersdoek.com geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Schildersdoek.com jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties / reclame) is geregeld.
12.2 De aansprakelijkheid van Schildersdoek.com jegens u is in ieder geval beperkt tot de directe schade tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf of door derde(n) aan wie u de betreffende producten ter beschikking heeft gesteld.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Schildersdoek.com jegens u voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
12.4 Schildersdoek.com sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is, het feit dat u de door u bestelde producten niet kan gebruiken voor de door u gewenste doeleinden en het onrechtmatig gebruik van de systemen van de website van Schildersdoek.com, door een derde.
12.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schildersdoek.com.

Artikel 13 – Overmacht Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Schildersdoek.com en transportstagnatie.

Artikel 14 – Diversen
14.1 De administratie van Schildersdoek.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
14.2 Schildersdoek.com is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
14.3 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Schildersdoek.com zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
14.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Schildersdoek.com aangepast worden. Schildersdoek.com adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands en Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of op enige wijze samenhangen met de door u met Schildersdoek.com gesloten overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde te Hasselt, België. Aldus opgemaakt te Hamont-Achel, België op 25 februari 2006

Schildersdoek.com

Van Oevelen BVBA

Achel Statie 97, bus 1
3930 Hamont-Achel, België

0032 11 663 637 (Vanuit Nederland)
011 663 637 (Vanuit België)
info@schildersdoek.com

©2016 Schildersdoek.com - alle rechten voorbehouden